Hoe zit het nu echt met de Emmaschool?

Het college kondigde vorige week vol trots aan dat er na 6 jaar voorbereiden in december nu echt gebouwd en verbouwd gaat worden op de Graaf Florislaan en dat de kinderen er komend schooljaar hun intrek in kunnen nemen.
Maar is dat wel echt zo? Hoe zit het met de gemaakte afspraken met de gemeenteraad en de bewoners m.b.t. tot de monumentale bomen en hoe zit het met de planning voor de verbouw en nieuwbouw?
Hart voor BNM stelt a.s. woensdag de volgende vragen bij het vragenuur:

Bij het verkrijgen van instemming van de gemeenteraad voor de ontwikkelingen van het pand aan de Graaf Florislaan 2, om tot een nieuwe locatie van de Emmaschool te komen, heeft het college toegezegd zich te zullen houden aan de adviezen met betrekking tot het snoeien van de bomen. Het rapport 105554 van BSI Bomenservice, onderdeel van https://bestuur.gooisemeren.nl/…/276077_bijlage_4_-_GM_BP_H…,
behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2017, zegt hierover het volgende:

“Geadviseerd wordt de boom gefaseerd te snoeien. Dit houdt in, dat per snoeibeurt tot maximaal 20% van het kroonvolume verwijderd kan worden. De eerste snoeibeurt kan bestaan uit een reductie van maximaal 20% van het kroonvolume. Tussen de snoeibeurten zou dan een periode van 3-5 jaar gehanteerd moeten worden, om ernstig conditieverlies van de boom te voorkomen. Het ontsieren/veranderen van de huidige habitus is onvermijdbaar, echter zal dit vanaf de straatzijde nauwelijks zichtbaar zijn. De eerste snoei moet enkel gericht zijn op het vrijmaken van de ruimte voor de bouw. Om de kans op zonnebrand tot een minimum te beperken, wordt geadviseerd de stam en de hoofdtakken aan de zijde van de snoei, in te pakken met jute. Om de afgrendeling van snoeiwonden zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt geadviseerd de boom in het groeiseizoen van 2015 te snoeien en te beschermen tegen zonnebrand. De eventuele 2e snoeibeurt zou dan tevens in het groeiseizoen plaats moeten vinden, rekening houdend met de hierboven gestelde termijn. Binnen de bomenverordening van gemeente Bussum 2012 mag tot 20% vergunningsvrij worden gesnoeid.”

Het groeiseizoen loopt van half maart tot en met september.

De planning van de verbouw en nieuwbouw van de Emmaschool staat opgenomen in de Quickscan Emmaschool uit 2013, zie bijlage.

Hart voor BNM heeft hierover de volgende vragen
1. Het groeiseizoen voor 2017 is reeds voorbij, kunnen we ervan uitgaan dat het college in het groeiseizoen van 2018 gaat snoeien, d.w.z. half maart 2018?
2. Is het noodzakelijk meer dan 20% van de kroon te snoeien, en zo ja, wanneer is het college van plan de tweede snoeironde uit te voeren, rekening houdend met het advies 3-5 jaar tussen de beide snoeimomenten te hanteren?
3. De planning van de bouw en nieuwbouw (bouwvoorbereidingsfase, realisatie en nazorg) bedraagt volgens de quickscan uit 2013 19 – 22 maanden. Is deze planning sinds 2013 gewijzigd en zo ja op welke wijze?
4. Rekening houdend met de planning en met de adviezen over het snoeien van de bomen wanneer denkt het college dat de Emmaschool kan verhuizen?